MutuaTerrassa


 

MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

 

 

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l'Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 30 de juny al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 11.00 hores en primera convocatòria i a les 12.00 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa als Comptes anuals, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea general ordinària.

 

La papereta d'assistència, així com el document de delegació de vot es trobarà adjunts a aquest anunci o es podrà sol·licitar per telèfon als números 93 736 50 75 i 93 736 50 60.

 

El president,

Faust San José Torras

 

Terrassa, 29 d'abril de 2014                                                    Adjuntem l'anunci de la convocatòria, el document d'assistència i el document de delegació de vot per descarregar 

® MútuaTerrassa | Contacte