MutuaTerrassa


MÚTUA DE TERRASSA,

MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE MUTUALISTES

 

Per acord de la Junta Directiva de l'Entitat del dia 27 de setembre de 2016 i en acompliment del que disposen els seus Estatuts, es convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el proper dia 28 d'octubre al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

 

 

Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa al projecte d'escissió parcial de la branca d'activitat Assistencial de Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l'Assemblea general extraordinària.

 

La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot es trobaran adjunts a aquest anunci o es podran sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.

 

Terrassa, 27 de setembre de 2016

 

El President

Jordi Parera Martinell

 

Adjuntem l'anunci de la convocatòria, la papereta d'assistència i el document de delegació de vot per descarregar  

® MútuaTerrassa | Contacte